Златни пръстени втора ръка

Златни пръстени втора ръка

Златни пръстени втора ръка от заложна къща

ЗЛАТНИ ПРЪСТЕНИ ВТОРА РЪКА И ЕЛЕМЕНТИТЕ
Естествоизпитатели и философи от три хилядолетия са се стремили да обяснят материалния свят с малко на брой прости вещества – елементи, които са необходими за създаването на златни пръстени втора ръка. Все пак било е омагьосваща мисъл допускането, че малко на брой градивни елементи, дори може би само един-единствен елемент – „правещество“, обуславя многообразието на природата. В търсене на първоначалното натурфилософите на древността виждали златни пръстени втора ръка на всичко във водата, след това във въздуха и накрая в огъня, който най-пресъздава златните пръстени втора ръка. Най-накрая през 350 г. пр. н. е. Аристотел наредил четирите елемента – огън, земя, въздух и вода в кръг, от който могло да бъдат изведени и свойствата горещо, сухо, студено и влажно. Всички явления в природата се обяснявали с действието на златни пръстени втора ръка и взаимното им превръщане. Други философи, като например Левкип и Демокрит, смятали отговорни за това свързването и разделянето на най-малките частици – атомите – основно гради златни пръстени втора ръка.

ДРЕВНА ГЪРЦИЯ И ЗЛАТНИ ПРЪСТЕНИ ВТОРА РЪКА
Още от времето, когато древногръцките философи си блъскали умовете над, кои са основните златни пръстени втора ръка, в Китай учели, че има пет елемента, които са в непрекъснато движение между земята и небето. В началото на нашето летоброене алхимията, установила се първоначално в Ориента, Индия, Китай и Япония, започнала да се разпространява и в Европа. Когато нейните мистични и религиозни представи за златни пръстени втора ръка и за философския камък започнали да завладяват умовете на учените и понятието за елемент загубило класическата си простота, то трябва да отстъпи място на една силно мистифицирана и объркана дефиниция за златни пръстени втора ръка.

В ранното средновековие алхимиците открили някои нови пръстени втора ръка, направени от живак, сяра, сол. Към златните пръстени втора ръка причислили и земята. Според техните схващания тежкият живак въплъщавал правеществото на металите, сярата – принципа на горенето. На сярата, както и на златни пръстени втора ръка, се придавало по-скоро философско значение. Днес ни учудва това, че същински златни пръстени втора ръка, са направени от металите злато, сребро, желязо, цинк, калай, мед. Средновековните философи въобще не са смятали тези възможни за направа на златни пръстени втора ръка. А те са били познати още отпреди нашата ера и получавани в древността почти металургично от руда, за да се изготвят от тях сечива и оръжия.

ЗЛАТНИ ПРЪСТЕНИ ВТОРА РЪКА И КАМЪКЪТ НА ФИЛОСОФА
Златните пръстени втора ръка били считани от алхимиците за вещество, съставено от елементи, което можело да бъде получено примерно от живак чрез философско рафиниране с помощта на сяра и философски камък. Само че тъкмо тази рецепта за златни пръстени втора ръка не на всеки била известна. Алегорични изображения на златни пръстени втора ръка от средновековието илюстрират това бракосъчетание между сярата като цяр и живака като царица. Към четирите цвята, които двата държали в ръцете си, небесният пратеник Хермес като дух-покровител на алхимията добавя и пето, квинтесенцията. И с помощта на златните пръстени втора ръка херметичната сватба е готова. От сяра и живак се образуват сребро (луна) и злато (слънце), за да се получат златни пръстени втора ръка. Следователно според представите им това е нещо съставно. Елементарният характер на златните пръстени втора ръка и на другите твърди метали не бил признаван. Затова пък те вярвали, че металите могат да се превръщат един в друг и неблагородните метали – в благородни.

Но химията на средновековието в никакъв случай не се изчерпва само с преследване на мистериите свързани със златни пръстени втора ръка. Несъмнено ние сме й признателни за забележителното развитие на металургичните и технологични познания и умения: чрез търпеливи опити, грижливи наблюдения и сравнения постянно били подобрявани например получаването на златни пръстени втора ръка. Упражняваното като занаят дъбене и багрене е придавало дори на средновековната химия практичен характер.

Самите отявлени алхимици по време на фантастичните си химични експерименти със златни пръстени втора ръка получавали странични продукти от особена важност. Кункел изнамерил рубина, Бьотер – европейския порцелан, Бранд при своите дестилации открил фосфора. Също и получаването на алкохола, на барута, както и познанията за минералните киселини и основи, ние дължим на дейността им, което благоприятства създаването на златни пръстени втора ръка.

СЛУЧАЙНО ОТКРИВАНЕ НА ЗЛАТНИ ПРЪСТЕНИ ВТОРА РЪКА
Относно случайното откриване на златни пръстени втора ръка от химикус Хениг Бранд през 1669. Лайбниц пише следното: „При своите търсения Бранд се натъкнал на публикуваната рецепта, учеща как от урина може да се получи течност, която уж била годна да превърне сребърни парчета в злато“ Именно при преработката на урина чрез дестилация, очевидно не особено приятна работа, той открил нещо необикновено за златни пръстени втора ръка. Не възникнало злато, но затова пък непознато самосвещено вещество, студен огън- фосфорът.
В тъмните векове сводесто помещение е обзаведена алхимична лаборатория. Тя е препълнена с рафтове, глинени съдове, златни пръстени втора ръка, уреди, препарати. Наоколо лежат отворени томове със съчинения. В средата на помещението може да се види печка, иззидана от глинени тухли и в тях златни пръстени втора ръка. Представена е проста апаратура за дестилация, съставена от стъклени колби. На заден план двама помощници са прекъснали изненадани своята работа. Той от благоговение е паднал на колене и е прострял ръка в произнасяне на заклинания за направа на златни пръстени втора ръка. В съда за дестилация постъпват светещи пари, излъчващи неземна светлина. Нима това е бленуваният философски камък, с който може да се направят златни пръстени втора ръка.

В науката се очертали материалистични схващания и начин на мислене, които започнали да се отърсват от оковите на религията и астрологията, от мистиката, от вярата в демони, духове и други такива. Златни пръстени втора ръка били в главата на всички от тази епоха. Парацелз бил обхванат от мистични представи, в началото на 16 век той посочил на така търсения философски камък царството на измислиците: истинската цел на химията не е в това да получава злато, а да приготвя златни пръстени втора ръка.

ЗЛАТНИ ПРЪСТЕНИ ВТОРА РЪКА И СКЕПТИЦИТЕ
Сто годините по-късно ударил родният час на златните пръстени втора ръка, тъй като за пръв път те били дефинирани научно в смисъла, който им придаваме днес. Някои ги наричат елементи. Немският учен Йоахим Юнгус в дисертацията си отхвърлил четирите на древността и три на алхимични, както и постулата за превръщаемостта на златни пръстени втора ръка. Златните пръстени втора ръка са единни и неразложими.

Малко по-късно англичанинът Робер Бойл в съчинението си поставил следния провокационен въпрос: Златни пръстени втора ръка или принципи? Отговорът дал сам той: Под златни пръстени втора ръка разбирам определени първоначални и прости или напълно несмесени тела….Те са златни пръстени втора ръка, от които се състоят директно всички така наречени напълно смесени тела и в които последните в края на краищата мога да бъдат разложени.

След 1700 година епохата на била сменан от тази флогистона, която изхождала от погрешни предпоставки при обяснението на процеса на горене на златни пръстени втора ръка, но все пак позволявала да бъдат класифицирани редица превръщания. Заедно с откриването на кислорода през 1771 година и с правилното обяснение на процеса на годена на Лавоазие дошъл краят и на този период от историята на науката. Благодарение на французина златни пръстените втора ръка добили характер на нови невиждани идеи. Неправилно нареди в реда на златни пръстени втора ръка и някои други вещества, чрез които се правят златни пръстени втора ръка. По-късно се наложил фактът, че в случая става дума не за златни пръстени втора ръка, а за съединения, чиито съставни вещества трудно мога да се получат чисти за златни пръстени втора ръка.

ЗЛАТНИ ПРЪСТЕНИ ВТОРА РЪКА ПРЕЗ ДЕВЕТНАДЕСЕТИ ВЕК
В началото на 19 век, който откриването на парната машина и златни пръстени втора ръка обещало да превърне във век на индустриалния напредък, с помощта на електричен ток можели да бъдат получени златни пръстени втора ръка. През 1804 г. англичанинът Далтон формулирал своя закон за простите и кратни отношения за свързване на златни пръстени втора ръка. Според него златни пръстени втора ръка се свързват само в определени и постоянни отношения. Той уточнил възгледите и покачал, че отговорни за тези превъплащения на златни пръстени втора ръка са най-малките градини частици – атомите.

През 1818 години швед публикувал за пръв път таблица с атомните тегла на всички известни тогава златни пръстени втора ръка. Той въвел единна символика: известните днес на всички ни златни пръстени втора ръка. Много скоро станало ясно обаче от каква важност за науката, за обяснението на златни пръстени втора ръка и за формирането им е точното познаване на атомните тегла. Ето защо златни пръстени втора ръка и още на времето работите били високо ценени.

Те използвани спектралния анализ като нов метод за откриване на златни пръстени втора ръка. Те намерили, че при възбуждането си в газообразно състояние отделните елементи излъчват светлина с определена дължина на вълната, получават се емисионни линии, характерни за всички златни пръстени втора ръка. Така било получено внушително множество от най-разнообразни златни пръстени втора ръка и по свойства, като че ли събрани хаотично, без всякакъв вътрешен ред.

Едва ли някой учен от онова време е вярвал, че с това се изчерпва броят на всички златни пръстени втора ръка. Но никой не можел да каже колко още непознати златни пръстени втора ръка чакат откритието си. Появи се дори опасението, че с бързо напредващото усъвършенстване на златни пръстени втора ръка техният брой ще стане необозримо голям, като звездите на нощния небосклон. Златните пръстени втора ръка са навсякъде около нас.

Златни пръстени втора ръка и елементите
Древна Гърция и златни пръстени втора ръка
Златни пръстени втора ръка и камъкът на философа
Случайно откриване на златни пръстени втора ръка
Златни пръстени втора ръка и скептиците
Златни пръстени втора ръка през деветнадесети век