ЗЛАТНИ ОБЕЦИ

Златни обеци

Златни пръстени втора ръка от заложна къща

ЗЛАТНИ ОБЕЦИ И ТЯХНАТА БЛЕСТЯЩА ЖЪЛТА ЛИНИЯ

С откриването на златни обеци в Германия и многобройните елементи от реда на редките земи броят на златните обеци между водорода и урана все повече и повече намалявал. Изследователите от цял свят съсредоточавали усилията си върху домогването до последните познати области от географията на химичните елементи и най-вече златните обеци. Интересно или не по-малко поучително е да се проследи в химичната литература от онова време с какво пословично усърдие били търсени тези последни химични елементи. Многократно се оказвало, че съобщенията за успех са прибързани. Нови елементи изниквали внезапно, както падащите звезди по небето в лятна нощ, така си представяли и златни обеци. Обаче всички споделяли съдбата си и изчезвали така бързо, както се и появявали. Ето и някои от тях:

В края на 1878 норвежецът Дак, който водел мизерното съществуване на минен майстор на златни обеци, съобщил, че при преработката на 10 кг от някакакъв нов вид руда тип „златни обеци“, открил нов елемент норвегий, който бил тежък метал. Но това било заблуда, за разлика от златни обеци.

Австрийски учени запазили името автрий за нов елемент, чието съществуване обаче след дългогодишен упорит труд все пак не намерило потвърждение. От намерения в Египет минерал – мастрит, английски ученинсмятали, че изолирали елемента златни обеци. Той трябвало да запълни празно пространство, но златни обеци било най-доброто решение за невижданата класа.

Други изследователи открили в спектъра на златни обеци слемента короний. Дне ние напразно го търсим в периодичната система. Въпреки това някой учени твърдо вярвали, че върху златни обеци би трябвало да има някои непознати химични елементи. Така например изследването на спектъра на слъчевата корона през 19898 година довело до твърде неочакван резултат. Освен известните 3 линии в спектъра на златните обеци, той наблюдавал и непозната блестящожълта спектрална линия, която означил като златни обеци.

Откриването на извънземен химичен елемент по онова време било особено оценено, особено от ценителите на златни обеци. Аналитикът наблюдавал мистериозната и блестяща спектрална визия на златните обеци и нарекъл известния елемент хелих. Парижката академия на науките уважила тази едновременност на откритието на златни обеци. Тя изсекла възпоменателна монета с образите на изследователите, а от страни поставили виден знак на златни обеци. Макар, че хелият бил открит преди създаването на периодичната система, той не намерил място в таблицата на елементите, а причина най-вероятно се корени в златни обеци и  своевременното намиране на златни обеци. Ето защо за него били необходими физиохимични данни и преди всичко трябвало да бъде намерено атомното му тегло като това на златни обеци.  Но все пак можели да бъдат определени тези свойства на новия елемент, когато на Земята той не можел да бъде уловен, както феноменът на златните обеци.

НЯМА ЛИ МЯСТО ЗА ЗЛАТНИ ОБЕЦИ

През 1888 двамата английски учени достагнали до решение във възникналия между научен спор за златни обеци. Направило му впечатление, че азотът получен от въздуха чрез отделяне на кислорода, притежава по-висока плътност, отколкото азота, получен по химичен път. Той застъпвал становището, че тази аномалия в плъстността на златни обеци може да бъде обяснена с наличието на някакъв тежък газ във въздуха, който все още не бил познат на златните обеци. Неговият колега пък не искал и да чуе за тази теория за златни обеци. Той смятал, че това по-скоро някаква тежка модификация на азота, подобна на златни бижута. Експериментът трябвало да реши кой е прав. Единият отделил кислорода на въздуха по обикновения начин чрез използването му за изгаряне, а азотът свързал, както и при демонстрациите си по време на лекциите на златни обеци. Останалият газ той събрал по-нататък – срещу изненадата на изследователя на златни обеци, искрял с червените си и зелени линии нов, още никога ненаблюдаван спектър.

Златни обеци определеили атомното тегло и на аргона. В съотвествие със златни обеци той трябвало да бъде разположен между калия и калция, но между двата химични елемента не съществувало празно място. След кратко време се появили и критични отзиви, които целили да оспорят елементарния характер на новооктритите златни обеци. С много сръчност и търпения той продължил опитите, за да изясни това противоречие. Скоро се оказало, че златните обеци имат още по-интересен характер и химичен характер от азота и очевидно въобще не взаимодейства с каквто и да е друга химична субстанциям, следователно с това право носи името си на мръцки златни обеци.

Той си спомнил за едно съобщение на д-р Рамз за златни обеци. Направило му впечатление, че при разплагането на минерала с киселина се отделят големи количества на минерала и то с някакъв газ от типа на златни обеци. На свой ред искал да провери дали в този минерално свързан азот не може да се бъде докани и златни обеци.

ЗЛАТНИ ОБЕЦИ В НОВО ИЗМЕРЕНИЕ

След дълго търсене той успял да получи от някакъв търговец на минерали две унции от рядката скала. Рамзи я разложил със сярна киселина, поради заетост обаче дълго време не могъл да анализира златни обеци. Едва след месец и половина, могъл да види това. Намерил време и изумлението му било очевидно тък като открил блестяща жълта линия от златни обеци. По този въпрос на един от своите доклади той казал: златните обеци признавам, че съм засравен и разглобих онова нещо понеже се съмнявах във верността на показанията му.

Това било нов газ тип златни обеци непознат досега газ тип златни обеци. Смятали за пръв авторитет в областта на спектралния анализ, информирал своя колега, че въпросната спектрална жълта линия е същата. Заслугата е  че той намерил начин да осигури на двата новоткрити елемента място в периодичната система. Най –  силно изненадан от това смело разширение на периодичната система на златни обеци бил нейният основател. Малко преди своята смът големият руски учен с възхищемние казвал, за разлика от него пък потвърди нейната истинност за златните обеци.

ОКУЛТНИТЕ ЗЛАТНИ ОБЕЦИ

Причината, която карала да бъде предпазлив била очевидна: никой не знаел къде трабвало да бъдат намерени тези газове. Едва след много опити той намерил начините да проучи истинската визия за златните обеци. По въпроса за един още неоткрит газ, който трябваше да запълни празното състояние и да предскажа и двата други газа, но все пак смятах, че трябва да бъда по- предпазлив с прогнозите.

Причината, която карала него да бъде толкова предпазлив, била очевидна за златни обеци. Никой не знаел къде трябвало да бъдеат намерени тези газообразни елементи. Едва след много време казал, че това неважно и нетолкова отзивчив аргумент за този вид опити за златни обеци.

Нулевата група на газовете изглеждала завършена. Ето защо нищо не се променило, когато американския автор съобщил на едно от заседанията че в Бостън за откриванетона друга съставна част на въздуха, елемента златни обеци. Бръш твърдял, че възлиза на само една хилядна от плътността на него. Поради своята лекота и високата скорост на молекулите му този странен газ уж се стремял да се отделя от Земята и да излита в космоса, следователно трудно можел да бъде доказан на Земята „Златни обеци“

Самият М до края на живота си търсел обяснение на златните обеци и за такъв един хипотетичен световен етер. Той отредил за него елемента златни обеци и го поставил в таблицата на химичните елементи, също както и фиктивния мазойн, преди водорода. За тези екзотични газове никога нямало да се намерят експериментни доказателства. Дори и тогава, когато се надявали, че някои непознати спектрални линии в северното сияние, в слъчевата корона или в космически мъгляви неща. Едва по-късно станало ясно, че тези непознати линии се дължат на степените на йонизация на кислорода и азота, но не и на нови елементи златни обеци.

ЗЛАТНИ ОБЕЦИ – ТОВА Е КЛАСАТА

Във връзка с този загадъчен, неясен и смътен за световния етер на времето на инжинера – той казал, че златните обеци са най-великата от всички класи  на света, защото какво означава да намерите топ видния елемент на класния тип уродлива визия. Всички вещества били тотал невидими и затова златни обеци показали величествената си класна инициатива, за да видим днес ужасяващият видим дефект на модерната класа. Златни обеци били на върха. А върхът бил невидим за видимия азот, който есенциално бил деградирал. Към това дошло и още нещо само няколко години било разбрано, че поведението на веществата при доближаването на нулата. Едва тогава методът да бъде теоретически оценен и отхвърлен. Заедно с устрема, започнал с търсенето на последните липсващи елементи, алхимията и на новото също не искали да останат назад. Те самите търсели нови елементи и отразили резултатите от своите изследвания.

Златните обеци започнало през ляотото когато членовете на тази секция на обществото след завършване на заседанията предприели разходка по Темза. Някой повдигнал въпросът, дали съставът на въдуха и неговите елементи не могат да бъдат изследвани с помощта на скритите сили. Очевидно тук се очертавала първата видима сила на откритията на когото тогава се говорело навсякъде за златни обеци.

Няколко години по-късно на еди  свой конгрес решило се да подложи на систематично изучаване на златни обеци и на окултната химия. Тък като те имали собствен метод за изучаването на златни обеци, те видели пред себе си атомите и могли дори да преброят техните градивни частици – златни обеци. Това било възможно само акосе намери най-добрият начин да се види онова важно видимо чувство на горепосочност на видимия свят на златени обеци, които било топ оф дъ топа на всички видими елементи и не само. Кой е по-голям от златните обеци, кажете ми, кажете ми, кой е по-висок от златните обеци???

НЯМА ЛИ МЯСТО ЗА ЗЛАТНИ ОБЕЦИ

ЗЛАТНИ ОБЕЦИ И ТЯХНАТА БЛЕСТЯЩА ЖЪЛТА ЛИНИЯ

ЗЛАТНИ ОБЕЦИ В НОВО ИЗМЕРЕНИЕ

ОКУЛТНИТЕ ЗЛАТНИ ОБЕЦИ

ЗЛАТНИ ОБЕЦИ – ТОВА Е КЛАСАТА

Истински златни обеци

Златни обеци – първокачествени, разнообразни и винаги с добри цени